Ngàn điểm thưởng đón tân niên
 
Ngàn điểm thưởng đón tân niên
Thời gian: từ ngày 09/01 đến 19/01/2020
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra, Co.opFood, HTVCo.op, Cheers, Co.opSmile và Fine Life
Dành cho khách hàng Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng Thành viên khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm từ 500.000đ trở lên sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu:
- Đối với Khách hàng Đồng: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 10 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn).
- Đối với Khách hàng Bạc: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 20 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn).
- Đối với Khách hàng Vàng: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 30 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn).
- Đối với Khách hàng Bạch Kim: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 50 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn).
•  Đặc biệt, khách hàng Thành viên khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm 500.000đ lần thứ 3 (các lần mua hàng phải khác ngày) sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ khách hàng của lần mua sắm này theo cơ cấu:
- Đối với Khách hàng Đồng: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 20 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn).
- Đối với Khách hàng Bạc: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 30 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn).
- Đối với Khách hàng Vàng: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 50 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn).
- Đối với Khách hàng Bạch Kim: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 80 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn).
•  Trong thời gian 09/01 - 19/01/2020, nếu khách hàng không có hóa đơn mua hàng từ 500.000đ lần thứ ba thì mỗi khách hàng được nhận tối đa 300 điểm thưởng.
•  Trong thời gian 09/01 - 19/01/2020, nếu khách hàng có hóa đơn mua hàng 500.000đ lần thứ ba hoặc nhiều hơn 03 lần, thì tổng điểm thưởng mà khách hàng được nhận tối đa trong thời gian này là 600 điểm thưởng.
•  Việc tặng điểm thưởng sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản thẻ cho khách hàng vào ngày 24/01/2020
•  Không áp dụng cho những trường hợp trả hàng dẫn đến việc giảm giá trị mua hàng.
  Tags: