Nhận Chiết khấu thương mại từ điểm tích lũy
Quy đổi điểm thành Chiết Khấu Thương Mại (CKTM)
Khách hàng thân thiết: nhận phiếu Chiết Khấu Thương Mại trị giá 30.000 đồng mỗi khi tích lũy được 150 Điểm Mua Hàng.
•  Địa điểm nhận: tại bất kỳ siêu thị nào trong hệ thống siêu thị Co.opmart và đại siêu thị Co.opXtra.
•  Thời gian nhận: từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 06/02/2016 (tức ngày 28 Tết âm lịch).
Thành viên và VIP: đổi ngay phiếu Chiết khấu thương mại trị giá 100.000 đồng mỗi khi tích lũy được 500 điểm (bao gồm Điểm Mua Hàng và Điểm Thưởng).
•  Địa điểm nhận: tại siêu thị Co.opmart hoặc Co.opXtra đăng ký sinh hoạt.
•  Thời gian nhận: từ ngày 01/01 của năm tích lũy đến hết ngày 01/01 của năm sau.
•  Điểm tích lũy trong năm của Thành viên và VIP chưa quy đổi hết thành Chiết khấu thương mại sẽ được chuyển vào tài khoản Điểm Năm Cũ khi sang năm sau và số điểm này có giá trị quy đổi đến hết năm đó.
Thời hạn sử dụng:
•  Phiếu CKTM trị giá 30.000đ: 03 tháng kể từ ngày nhận phiếu.
•  Phiếu CKTM trị giá 100.000đ: 06 tháng kể từ ngày nhận phiếu.
Đối tượng được nhận:
•  Khách hàng là chủ thẻ có đem theo thẻ và CMND.
•  Đối với trường hợp nhận thay:
- Nếu khách hàng nhận với tổng quyền lợi có giá trị <= 500.000 đồng: hướng dẫn khách hàng chuẩn bị sẵn việc photo 02 CMND của chủ thẻ và của người nhận thay trên cùng 01 tờ giấy và chủ thẻ ghi rõ việc ủy quyền cho người nhận thay và ký tên, không cần công chứng của địa phương. Đồng thời khách hàng cần xuất trình thẻ (thẻ chính hoặc thẻ móc khóa) và 02 CMND gốc khi nhận quyền lợi.
- Nếu khách hàng nhận với tổng quyền lợi có giá trị > 500.000 đồng: yêu cầu khách hàng xuất trình thẻ (thẻ chính hoặc thẻ móc khóa), 02 CMND gốc và giấy ủy quyền có công chứng của chính quyền địa phương.
Tổng tiền chi CKTM được quy đổi từ:
•  Phần điểm còn lại mà khách hàng chưa nhận trong năm trước.
•  Tổng điểm chính thức tính đến cuối ngày trước ngày chi (đối với TV và VIP mới đạt cấp độ trong năm hiện hành thì chỉ tính phần điểm tích lũy đã trừ 600 điểm ở cấp độ KHTT).
Một số nguyên tắc:
•  Nguyên tắc chọn điểm chi:
- Khách hàng quyết định chọn số điểm quy đổi.
- Số điểm tối thiểu cho mỗi lần quy đổi điểm thành CKTM là 500 điểm.
- Số điểm mỗi lần nhận phải là bội số của 500 điểm (vd: 500, 1000, 1500…).
•  Thứ tự ghi nhận điểm trừ vào tài khoản điểm: trừ trước vào tài khoản "Điểm còn lại của năm trước" (nếu có); sau đó mới trừ đến "Điểm tích lũy trong năm".
•  Phần điểm tích lũy trong năm hiện hành mà chưa được quy đổi thành CKTM sẽ được chuyển sang năm sau và có giá trị quy đổi đến hết năm đó.
Những điểm cần lưu ý khi sử dụng phiếu CKTM:
•  Tổng tiền hóa đơn trước khi giảm CKTM phải lớn hơn hoặc bằng tổng giá trị phiếu CKTM. Nếu không, thì không được sử dụng CKTM.
•  Số điểm được quy đổi ra CKTM không ảnh hưởng đến ĐMH mà khách hàng tích lũy để xét nâng cấp độ và nhận các quyền lợi khác (vd: xét điều kiện nhận quà Tết Nguyên Đán…).
•  Phiếu CKTM chỉ được sử dụng trong khu vực tự chọn của hệ thống siêu thị Co.opmart, Đại siêu thị Co.opXtra.
•  Phần tiền giảm trừ do sử dụng phiếu CKTM không được dùng để tích điểm vào chương trình KHTT cũng như tham gia các CTKM khác.
•  Phiếu CKTM không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
•  Khi khách hàng sử dụng phiếu CKTM để thanh toán, giá trị của phiếu sẽ được trừ trực tiếp vào giá trị hàng hóa trên hóa đơn.
•  Cách đọc hóa đơn khi có sử dụng phiếu CKTM để thanh toán:

(1) + (2) = giá bán của sản phẩm hiện tại (nếu có khuyến mãi giảm giá thì sẽ khác với giá gốc trên hóa đơn).
VD: 50,803.80 + 18,196.20 = 69,000.00 đồng (khuyến mãi giảm giá 11,000.00 so với giá gốc là 80,000.00).

Tổng các dòng Tiền giảm của hóa đơn [(2) + (4) + (6)] = Số tiền được giảm với lý do giảm dưới dạng CKTM.
VD: 18,196.20 + 9,018.99 + 72,784.81 = 100,000.00 đồng.

Điểm tích lũy vào chương trình Khách Hàng Thân Thiết được quy đổi từ "Tổng số tiền thanh toán".