Thể lệ Quy đổi điểm thành CKTM
Đối với khách hàng đang ở cấp độ Khách hàng thân thiết
Địa điểm: tại quầy Dịch vụ khách hàng (DVKH) tại bất kỳ đơn vị nào thuộc hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra.
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng có thể quy đổi 150 Điểm mua hàng (tích luỹ trong năm hiện hành) thành Phiếu Chiết khấu thương mại (CKTM) trị giá 30.000 đồng.
Đối với khách hàng đang ở cấp độ Thành viên và VIP
Địa điểm: tại bất kỳ đơn vị nào thuộc hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra.
Hình thức nhận:
•  Là Phiếu CKTM: thực hiện tại quầy DVKH.
•  Là tiền dùng để thanh toán trực tiếp vào hóa đơn: thực hiện tại quầy Thu ngân.
Thủ tục:
•  Hình thức nhận là Phiếu CKTM: xuất trình thẻ chính và CMND/ Pasport.
•  Hình thức nhận là tiền dùng để thanh toán trực tiếp vào hóa đơn: xuất trình thẻ chính.
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng có thể quy đổi 500 điểm thành Phiếu CKTM trị giá 100.000 đồng tại quầy DVKH, số điểm tối đa có thể quy đổi là 2.500 điểm (tương ứng với giá trị tối đa là 500.000 đồng);
•  Hoặc khách hàng có thể quy đổi điểm thành tiền dùng để thanh toán hóa đơn trực tiếp tại quầy Thu ngân với hệ số quy đổi là cứ mỗi 500 điểm tương ứng 100.000 đồng.
  Tags: